Aktualizácia výziev Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (OP RH)

Riadiaci orgán OP RH oznamuje, že boli aktualizované nasledovné výzvy:
Výzva č. OPRH-AKVA-2.2. … Read More

Podobné príspevky SCPV