Oznam o vyhlásení výzvy na podopatrenie 6.1 PRV SR 2014-2022

MPRV SR ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 týmto oznamuje, že PPA ako poskytovateľ príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 vyhlásila III. … Read More

Podobné príspevky SCPV