...

Oznam o začatí posudzovania vplyvov strategického dokumentu Národný lesnícky program …

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR”) oznamuje, že v súlade s § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. … Read More

...