Správa o hodnotení strategického dokumentu

Na základe ods. 10 § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie MPRV SR oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu, sa … Read More

Podobné príspevky SCPV