Usmernenie k registrácii zvierat bez známeho pôvodu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. a) a písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. … Read More

Podobné príspevky SCPV