Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2316/2008-100 zo dňa 5.12.2008 bola s účinnosťou 31.1.2009 zrušená bez likvidácie rozdelením štátna príspevková organizácia Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu so sídlom Hlohovská 2, 949 92 Nitra, (ďalej len "SCPV") a zároveň boli s účinnosťou od 1.2.2009 zriadené štátne príspevkové organizácie – právni nástupcovia SCPV:
1. Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany so sídlom Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
2. Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

The Ministry of Agriculture of the Slovak Republic according to decision No. 2316/2008-100 of 5 December 2008 repealed with effect from 31 January 2009 without liquidation by division the state contributory organization the Slovak Agricultural Research Centre with registered office Hlohovská 2, 949 92 Nitra, (herein after referred to as "SARC") and at the same time establishes with effect from 1 February 2009 state contributory organizations – successors of SARC:
1. Plant Production Research Centre Piešťany with registered office Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
2. Animal Production Research Centre Nitra with registered office Hlohovská 2, 951 41 Lužianky